Pozvánka na valnou hromadu klubu

27.07.2016 08:52

 

FOTBALOVÝ KLUB LETY

Na Víru čp. 337

252 29 Lety u Dobřichovic

IČO: 470 05 157

 

P o z v á n k a

na valnou hromadu členů

 

Výbor FOTBALOVÉHO KLUBU LETY, jako výkonný orgán spolku, svolává valnou hromadu členů, která se koná dne 9. srpna 2016 (úterý) v 18:00 hod. v prostorách kabin FOTBALOVÉHO KLUBU LETY.

 

Program:

  1. Zahájení, oznámení účasti a schválení programu
  2. Informace o činnosti spolku
  3. Schválení stanov spolku
  4. Volba statutárních orgánů spolku
  5. Různé
  6. Závěr

 

Nové stanovy Fotbalového klubu jsou v navrhované podobě k dispozici na webu klubu www.fklety.net

 

Dle stanov Fotbalového klubu Lety je člen klubu oprávněn účastnit se jednání valné hromady a podílet na jejím rozhodování, přičemž je oprávněn nechat se zastupovat na základě písemné plné moci jiným členem klubu nebo třetí osobou.

 

Výbor FOTBALOVÉHO KLUBU LETY