Stanovy FK Lety, z.s.

03.08.2016 09:22

 

 

S T A N O V Y

FK Lety, z.s.

 

 

 

 

Článek 1

Základní ustanovení

 

 

Název spolku:   FK Lety, z.s.

Sídlo spolku:     Na víru 337, 252 29 Lety

Spolkový rejstřík - Městský soud v Praze oddíl L, vložka 4140

IČO: 47005157

 

Spolek FK Lety, z.s. (dále jen „spolek“) je samosprávný a dobrovolný svazek, který provozuje fotbalový klub v obci Lety (dále jen „fotbalový klub“) a s tím související sport a tělovýchovu, hospodářskou, osvětovou a vzdělávací činnost. Spolek je členem Fotbalové asociace České republiky.

 

 

Článek 2

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 

1.       Základním účelem a hlavní činností spolku je:

a)    Organizovat rozvoj fotbalu a tělovýchovy, vytvářet tréninkové a materiální podmínky pro sportovní a tělovýchovnou činnost v obci Lety a jejím okolí,

b)   Provozovat sportovní fotbalovou činnost v obci Lety, zabezpečovat a organizovat fotbalová utkání, zajišťovat přestupy jednotlivých hráčů,

c)    Budovat, provozovat a udržovat sportovní zařízení, která bude spolek vlastnit či užívat, za účelem sportovního rozvoje svých členů a ostatních zájemců,

d)   Sdružovat mládež, vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

e)   Péče o sportovní rozvoj členů, jejich tělesnou zdatnost, výkonnost, sportovní formu, příprava členů na fotbalová utkání,

f)     Prostřednictvím fotbalu působit na své členy a ostatní zájemce o sportovní činnost a vést je k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel,

g)    Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

h)   Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,

i)      Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

2.       Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

 

 

 

 

 

Článek 3

 Členství

 

1.    Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.

2.    Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se stává osoba, která podá řádně přihlášku ke vstupu, zaplatí příspěvek na první období a je přijata rozhodnutím výboru. Členství vzniká následujícím dnem po právoplatném rozhodnutí výboru o přijetí za člena.

3.    Členem spolku se může stát nezletilá osoba se souhlasem svého zákonného zástupce. Takového člena na jednáních orgánů spolku zastupuje jeho zákonný zástupce.

4.    Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

5.    Údaje o členech spolku jsou neveřejné a mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je spolku členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

 

Článek 4

Zánik členství

 

Členství ve spolku zaniká:

a)    ukončením členství členem spolku; právní účinky nastávají doručením písemného oznámení člena o ukončení členství výboru;

b) vyloučením člena rozhodnutím výboru pro závažné porušení povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo usnesení členské schůze;

c)   úmrtím člena; členství zaniká dnem, který je uveden jako den smrti nebo jako den prohlášení za mrtvého;

d) zánikem spolku.

 

Článek 5

Práva člena spolku

 

Člen spolku má zejména tato práva:

a) volit a být volen do orgánů spolku dle podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let,

b) účastnit se jednání členské schůze, popř. výboru, je-li jeho členem, podávat zde podněty, návrhy a připomínky a podílet se na jejím rozhodování hlasováním; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na členské schůzi až po dovršení 18ti let,

c)   požadovat zprávy a informace o činnosti spolku,

d)  účastnit se sportovního a tělovýchovného života v rámci spolku.

 

 

Článek 6

Povinnosti člena spolku

 

Člen spolku má zejména tyto povinnosti:

a)    řádně plnit povinnosti vyplývající ze stanov, jakož i povinnosti uložené usnesením členské schůze a výboru,

b)    respektovat důstojnost ostatních členů spolku a nejednat v rozporu se zájmy spolku,

c)    v případě účasti na soutěžních aktivitách je povinen dodržovat sportovní řád a pravidla dané soutěže,

d)    šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku,

e)   řádně a včas platit členské příspěvky.

Článek 7

Orgány spolku

 

1.    Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

2.    Statutárním orgánem spolku je výkonný výbor.

3.    Kontrolním orgánem je kontrolní komise.

 

Článek 8

Členská schůze

 

1.    Členská schůze (dále též „ČS“) je nejvyšším orgánem spolku.

2.    ČS se schází nejméně jednou ročně.

3.    ČS svolává výkonný výbor, a to vhodně zveřejněným oznámením (např. na webových stránkách fotbalového klubu) nejméně 7 dní předem. V oznámení se uvede místo, datum a čas zahájení schůze spolu s rámcovým přehledem programu.

4.    ČS může být svolána také mimořádně, požádá-li o její svolání nejméně 1/3 členů spolku nebo nejméně 1/3 členů výkonného výboru. V takovém případě je předseda, případně jiný člen výkonného výboru povinen svolat ČS nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení platné žádosti o svolání schůze.

5.    Do výlučné pravomoci ČS náleží všechna rozhodnutí týkající se základních zájmů a potřeb fotbalového klubu:

a)    ČS rozhoduje o strategických cílech fotbalového klubu a základních způsobech jejich naplňování,

b)   ČS rozhoduje o přijetí a změně stanov,

c)    ČS volí a odvolává členy výkonného výboru,

d)   ČS volí a odvolává členy kontrolní komise,

e)   ČS schvaluje zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření spolku za předchozí rok,

f)     ČS rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem spolku,

g)     ČS ukládá výboru úkoly v souvislosti se zabezpečením chodu a rozvoje fotbalového klubu, resp. v souvislosti s řádnou péčí o majetek a účetnictví spolku.

6.    Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. V případě, že 30 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je ČS usnášeníschopná v počtu přítomných.

7.    Pro přijetí usnesení členské schůze je nutná nadpoloviční většina přítomných členů spolku.

8.    Každý člen má jeden hlas; hlasy všech členů jsou si rovny. Hlasovací právo je nepřenosné. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce nezletilého člena zastupovat na členské schůzi a vykonávat v jeho zastoupení práva člena. Pokud je zákonný zástupce zároveň řádným členem, může hlasovat jak za sebe, tak současně i za zastupovaného nezletilého člena. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji na valné hromadě statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

Článek 9

Výkonný výbor

 

1.    Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku FK Lety, z.s. a jedná v souladu se zájmy spolku a v souladu s rozhodnutími členské schůze.

2.    Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

3.    Výkonný výbor má počet členů stanovený členskou schůzí. Počet členů výkonného výboru musí být lichý.  Členy výkonného výboru volí členská schůze. Délka funkčního období činí 5 let a počíná dnem následujícím po dni volby dle předchozí věty.

4.    Výkonný výbor volí z řad svých členů předsedu, sekretáře a hospodáře spolku a z funkce jej odvolává.

5.    Výkonný výbor zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Zasedání výkonného výboru je oprávněn svolat každý člen výkonného výboru.

6.    Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen výkonného výboru má při hlasování jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výkonného výboru.

7.    V případě, že některý z členů výkonného výboru odstoupí z funkce nebo zemře, mohou ostatní členové výkonného výboru kooptovat náhradní členy do dalšího zasedání členské schůze, a to pouze za předpokladu, že celkový počet členů výkonného výboru neklesl pod polovinu.

8.    Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly:

a)    organizuje a řídí činnost fotbalového klubu,

b)   zajišťuje plnění rozhodnutí členské schůze;

c)    rozhoduje o přijetí a změnách vnitřních předpisů (s výjimkou stanov, o jejichž přijetí a změnách rozhoduje členská schůze);

d)   rozhoduje o vzniku a zániku členství v souladu s těmito stanovami;

e)   připravuje podklady pro jednání členské schůze;

f)     dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku;

g)    zajišťuje operativní spolupráci s jinými spolky, svazy, osobami a orgány.

9.    Členství ve výkonném výboru končí:

a)    uplynutím funkčního období,

b)   odvoláním z funkce,

c)    odstoupením z funkce,

d)   úmrtím fyzické osoby.

10.  Odstoupí-li člen výkonného výboru ze své funkce prohlášením došlým spolku, zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.

11.  Činnost výkonného výboru řídí předseda.

12.  Za FK Lety, z.s. jednají navenek společně předseda výkonného výboru a další člen výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výkonného výboru.

13.  K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením práv a povinností zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

 

 

 

 

 

Článek 10

Kontrolní komise

 

1.    Kontrolní komise odpovídá za svoji činnost členské schůzi.

2.    Kontrolní komise má 3 členy volené na dobu pěti let.

3.    Kontrolní komise zejména: 

a)    kontroluje činnost spolku,

b)   dozírá na rozhodnutí členské schůze a upozorňuje na zjištěné nedostatky,

c)    vyjadřuje se k hospodaření spolku, roční účetní závěrce, zprávu podává členské schůzi,

d)   dává podněty výkonnému výboru.

4.    Není-li kontrolní komise zvolena, vykonává její činnost členská schůze. 

 

Článek 11

Závěrečná ustanovení

 

1.    Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 9. 8. 2016.

2.    Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy FOTBALOVÉHO KLUBU LETY registrovaného rozhodnutím Ministerstva vnitra č.j. VSC/1-15502/92-R ze dne 7. 10. 1992.

3.    Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace ve veřejném spolkovém rejstříku.

 

 

 

Lety, dne 9. 8. 2016                                                                                       Ing. Petr Ostatek

                                                                                                                              předseda FK Lety, z.s.

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                              Ing. Jiří Kárník

                                                                                                                              sekretář FK Lety, z.s.